Ordensregler

1. Enhver borettshaver er pliktig til å holde sin bolig og sitt nærmiljø ryddig og i orden.
2. Oppsetting av utstyr av permanent karakter, f.eks. gjerder, flaggstenger, drivhus, påbygg o.l. er ikke tillatt uten godkjenning av styret, bl.a. på grunn av kabler, vann- og avløpsledninger.
3. All skade på området som skyldes uaktsomhet eller skjødesløshet skal i sin helhet erstattes av de ansvarlige.
4. Skader som oppstår i boligen skal omgående rapporteres til styret og RINGBO slik at nødvendige forholdsregler kan bli tatt.
5. Unødig motorstøy og støyende utearbeide bør unngås på søn- og helligdager, samt offentlige høytidsdager.
6. Biler skal bare parkeres i eller foran egen garasje. Garasjeporten bør holdes lukket også om dagen.
7. Parkering på de interne veiene er ikke tillatt. Til hvert tun er det opparbeidet gjesteparkeringsplasser, som skal brukes.
8. Søppel og annet avfall skal legges i søppelposene og ethvert søl omkring disse må unngås. Illeluktende avfall skal pakkes tett. Varm aske må ikke legges i søppelposene. Vintertid må adkomstvei til søppelstativene holdes snøfritt, og om nødvendig strødd (HRAs krav).
9. Styret gis fullmakt til å ansette lønnet hjelp for vedlikehold av fellesareal. Instruks for oppgaven skal underskrives av styrets formann og den som har påtatt seg oppgaven. Borettshaverne kan pålegges dugnad.
10. Borettslaget har 3 skjøtestiger til disposisjon for borettshaverne og feiervesenet, en stige til hvert tun. Etter bruk skal stigene henges tilbake på sine faste plasser, for tun A på hus nr. 30, tun B på hus nr. 45 A og for tun C på hus nr. 74 A.
11. Eier av hund skal alltid påse at denne er i bånd på borettslagets område og at den luftes av personer som mestrer den. "Etterlatenskaper" skal fjernes. Nyanskaffelse av dyr skal godkjennes av styret før anskaffelse (skriftlig, begrunnet og opplysende søknad). De hunder og katter som allerede er i borettslaget skal registreres hos styret umiddelbart. En orientering om forpliktelsene som følger med dyrehold vil bli utlevert dyreeier. Det skal skrives kontrakt mellom borettslaget (v/styret) og dyreeier. Eventuelle klager på misligholdelse av disse regler må fremsettes skriftlig og henvise til dyrets eier, hendelsesforløp og dato. Ved gjentatte regelbrudd kan styret kreve dyret fjernet. For øvrig gjelder Hundeloven.
12. Det skal være stille mellom klokka 23:00 og 07:00 alle dager, jfr Politivedtektene.
Den som står som borettshaver er ansvarlig for at personer som bor i boligen eller er på besøk, overholder lagets ordensregler.

Ordensregler for 4-mannsboligene:

I tillegg til lagets generelle ordensregler datert 10.4.08 har styret utarbeidet følgende tilleggsregler vedr. 4-mannsboligene:
Vask og rengjøring i trappehus/inngangspartiet.
Trappeoppgangen vaskes etter behov og minst 1 gang pr. uke.
1. GJELDER BEBOERNE I 2. ETASJE
a) Vasker fellesgang og trapp ned til 1. etasje.
b) Vinduspuss i takoverbygg ved behov.
Ordensmannspliktene går på omgang, dvs. annenhver uke, fra mandag morgen til søndag kveld.
2. GJELDER BEBOERNE I 1. ETASJE:
a) Vasker felles gang og inngangsrepos.
b) Rengjøring av inngangsdør og vinduspuss v/inngang etter behov.
c) Ytterdører skal holdes låst etter kl. 23.00 (event. tidligere dersom beboerne blir enig om dette). Ordensmann påser at dette blir gjort.
Ordensmannspliktene går på omgang, dvs. annenhver uke, fra mandag morgen til søndag kveld.

1. Annen rengjøring av vegger og tak utføres etter behov av beboerne i fellesskap.
2. Det skal ikke hensettes skotøy eller annet løsøre i trappeoppgang eller v/entredør. Unntak kan være barnevogn som kan plasseres under trappen.
3. Lufting/tørking av tøy på balkong i 2. etasje må skje innenfor balkongens rekkverk.
4. Snørydding, sandstrøing utføres av beboerne som har ordensmannsuke.
5. Grilling må ikke foregå under 2. etasjes balkong.
6. Arealet på for- og baksiden av husene tilhører boligene.
På forsiden - arealer som grenser mot/inntil adkomstveier.
På baksiden - arealer fram til veiskråninger/ nabogrenser.
Borettshaverne i 1. og 2. etasje avtaler seg imellom den interne arealfordelingen. Dersom enighet ikke oppnås skal styret avgjøre fordelingen. Beboerne har ansvar for plenklipp av sitt areal.

Styret 

Ajourført på styremøte 10.4.2008

 

©2017 Sagatun BL, Joomla Open Source, satt opp av Rune K. Andersen

Søk